Obecny czas: 2022-05-18, 15:10

News News of Komentarz po sesji

Site map of Komentarz po sesji » Forum : Komentarz po sesji

Komentarze do bieżącej sytuacji na rynkach finansowych

komentarz 2006.06.26

Dzisiejsza sesja potwierdzi?a ch੠podci?gniŕcia indeksu przez rodzime fundusze. Wyj?tkowo ma?a poda? sugeruje rˇwnie?, ?e powszechnoŠ opinii o ko˝cz?cej fali 5 w A, powoduje, ?e brak rˇwnie? chŕtnych do sprzedania akcji w do?ku, przed czekaj?c? wzrostow? fal? B, lub inwestorzy indywidualni, ktˇrzy pozostali z akcjami, pogodzili siŕ ze znacznymi stratami i chc? "przeczekaŠ" bessŕ. W tej sytuacji realizacjŕ "pi?tki" na Wig20intra , mo?e "wymusiŠ" tylko pogorszenie sytuacji na rynkach zachodnich i USA. Wariant ten jest ...
Read more : komentarz 2006.06.26 | Wyświetleń : 2508 | Odpowiedzi : 5


komentarz 2006.06.23

Pomimo politycznych zawirowa˝ poda? nie wykorzysta?a w pi?tek okazji na potwierdzenie realizacji pi?tej fali na Wig20intra . Wzrostowa ko˝cˇwka sesji, wobec braku na GPW "zagranicy" sugeruje, ?e fundusze chc? obroniŠ rynek przed przecen? przed ko˝cem pˇ?rocza. Koniec czerwca to okres tradycyjnych podsumowa˝ wynikˇw funduszˇw (o premiach dla zarz?dzaj?cych nie wspominam). Negatywne statystyki to mo?liwoŠ zatrzymania dop?ywu nowych Ârodkˇw, a nawet nastŕpnej fali umorzenia jednostek. W takim przypadku, wobec prˇby obrony rynku przez fundusze, mo?liwa jest ...
Read more : komentarz 2006.06.23 | Wyświetleń : 1271 | Odpowiedzi : 2


Komentarz 2006.06.22

Rynek zachowa? siŕ dok?adnie jak przewidzia? to Olaf w dodatku do mojego komentarza (gratulacje dla autora i tych, ktˇrzy skorzystali z rekomendacji :-) , co potwierdza zasadnoŠ wymiany pogl?dˇw na forum :-) ). S?aboŠ rynku pokazuj? korpusy Âwiec malowanych od do?ka W20adx . Indeks roÂnie ma?ymi bia?ymi korpusami, natomiast spada d?ugimi czarnymi. Wobec wzrastaj?cego na spadkach LOPu sugeruje to, ...
Read more : Komentarz 2006.06.22 | Wyświetleń : 953 | Odpowiedzi : 1


komentarz 2006.06.21

Dzisiejsza sesja na GPW niczego nie zmieni?a w obrazie techncznym rynku, natomiast duch optymizmu nie s?abnie w narodzie ... ameryka˝skim. W obliczu sprzyjaj?cej sytuacji technicznej (o czym pisa?em wczoraj) Amerykanie zgodnie przyst?pili do zakupˇw, w myÂl zasady, ?e skoro mo?na zarobiŠ, to czemu z tego nie skorzystaŠ. W tej sytuacji w przypadku poprawienia klimatu inwestycyjnego, mo?emy za?o?yŠ wstŕpnie, ?e spadkowa fala A na wig20intra1 siŕ zako˝czy?a i zaczeliÂmy kreÂliŠ falŕ B. Nie ma znaczenia czy ...
Read more : komentarz 2006.06.21 | Wyświetleń : 1927 | Odpowiedzi : 3


komentarz 2006.06.20

(2006.06.20). Indeks W20adx i kontrakty fw20daily przebywaj? w konsolidacji, czekaj?c na wyjaÂnienie sytuacji w USA, ktˇra mo?e wskazaŠ Ârednioterminowy kierunek Âwiatowym gie?dom. Na wykresach intraday indeksˇw zachodnich (CAC, DAX , DJIA,NQ,SP00) mo?liwe jest utworzenie ORGR, ktˇrych uformowanie mog?oby zwiastowaŠ zako˝czenie spadkˇw na tych rynkach. Warunkiem jest dzisiaj zamkniŕcie indeksˇw na plusach i pokonanie w tym tygodniu linii szyji. Realizacja tego scenariusza zaneguje ju? utworzon? formacjŕ RGR na Djia, oraz wobec rˇwnoÂci dwˇch ostatnich fal spadkowych ...
Read more : komentarz 2006.06.20 | Wyświetleń : 684 | Odpowiedzi : 0


komentarz 2006.06.16

(2006.06.16). Pomimo wysokiego otwarcia luka bessy okaza?a siŕ zbyt silnym oporem do przejÂcia dla indeksu W20adx. Podobnie zachowywa?y siŕ pozosta?e gie?dy europejskie, co budzi obawy o mo?liwoŠ powrotu do trendu. Poniewa? pi?tek by? dniem wygaÂniŕcia czerwcowych serii instrumentˇw pochodnych, spekulacyjne gry pod zajŕte wczeÂniej pozycje, mog?y zniekszta?ciŠ faktyczny obraz rynkˇw, w zwi?zku z czym na wyjaÂnienie sytuacji musimy jeszcze poczekaŠ, ale prawdopodobnie tylko do poniedzia?ku. "Przewodnik stada", czyli indeksy USA, opar?y siŕ na oporach i ...
Read more : komentarz 2006.06.16 | Wyświetleń : 626 | Odpowiedzi : 0


 

Zaloguj się  •  Zarejestruj się


Statystyki

Wszystkich postów: 49079 • Wszystkich tematów: 5233 • Wszystkich użytkowników: 4805

cron