EFH ?urawie Wie?owe

Analiza fundamentalna spółek notowanych na WGPW

Moderator: bono

EFH ?urawie Wie?owe

Postprzez rog » 2006-11-14, 10:22

Nastŕpna spˇ?ka z rynku pierwotnego,analiza zrobiona przez www.rsg.pl

Spˇ?ka EFH ?urawie Wie?owe S.A. zajmuje siŕ wynajmem profesjonalnego sprzŕtu wznosz?cego, przede wszystkim ?urawi wie?owych gˇrno- i dolno-obrotowych. Z tego rodzaju sprzŕtu korzysta sektor budownictwa, zatem popyt na us?ugi emitenta jest silnie uzale?niony od koniunktury w tym?e sektorze.

Z informacji finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym wartym odnotowania jest fakt spadku sprzeda?y. Nie wygl?da to zbyt ciekawie. Przychody ze sprzeda?y na poziomie 9,5 mln z? w roku 2003 nigdy pˇ?niej nie zosta?y osi?gniŕte. W dodatku, pomimo wysokiej sprzeda?y w tym?e roku, spˇ?ce nie uda?o siŕ osi?gn?Š zysku z dzia?alnoÂci operacyjnej. Podobnie EFH ?urawie Wie?owe nie odnotowa?a zysku operacyjnego w roku 2004, ktˇry z mojego punktu widzenia by? rokiem najgorszym w zaprezentowanej historii. Po pierwsze, by? to rok najni?szej sprzeda?y. Po drugie, ponad 2,4 mln z? pozosta?ych kosztˇw operacyjnych spowodowa?y, ?e spˇ?ka by?a pod kresk?. W dalszej historii widaŠ poprawŕ rentownoÂci, do czego niew?tpliwie przyczyni?a siŕ poprawa koniunktury w budownictwie. Od 2003 roku wska?niki rentownoÂci sektora budownictwa systematycznie rosn?, co przyczyni?o siŕ do poprawy sytuacji finansowej emitenta.

Pocieszaj?cy jest fakt, ?e spˇ?ka nie ma wysokiego zad?u?enia, dziŕki czemu nie ponosi wysokich kosztˇw finansowych. Udzia? zobowi?za˝ w aktywach wynosi 45% i jest o 24% mniejszy od Âredniego w sektorze. Ponadto wiŕkszoŠ zobowi?za˝ na charakter d?ugoterminowy, co korzystnie oddzia?ywuje na p?ynnoŠ.

Skoro jesteÂmy przy omawianiu p?ynnoÂci, to spˇ?ka EFH ?urawie Wie?owe musi bardzo uwa?aŠ na ewentualne wzrosty zobowi?za˝ krˇtkoterminowych, poniewa? a? 78% aktywˇw stanowi? aktywa trwa?e. Zatem przy wzroÂcie zobowi?za˝ krˇtkoterminowych mog?yby pojawiŠ siŕ problemy ze zdolnoÂci ich regulacj?. Na razie jednak p?ynnoŠ, choŠ nieznacznie poni?ej Âredniej w sektorze budownictwa, jest zachowana. Aktywa obrotowe przekraczaj? bie??ce zobowi?zania.

Spˇ?ka od samego pocz?tku publicznej oferty ma ustalon? cenŕ emisyjn? wynosz?c? 7 z?. Nie bŕdzie zatem przeprowadza?a book buildingu w celu zorientowania siŕ w wielkoÂci popytu na akcje. Z jednej strony takie rozwi?zanie jest ta˝sze, z drugiej jednak traci siŕ sporo u?ytecznych informacji. Patrz?c jednak na stopy redukcji zapisˇw ostatnich ofert mo?na Âmia?o powiedzieŠ, ?e akcje na rynku pierwotnym sprzedaj? siŕ jak Âwie?e bu?eczki.

pozdrawiam rog
ps.Jak mogŕ zamieszczaŠ posty w dziale portfel?
rog
 
Posty: 4
Dołączenie: 2006-06-28, 10:51
Miejscowość: Olsztyn

Postprzez LeM » 2006-11-14, 23:19

zagadaj bono na czacie
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2220
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12


Powróć do Analiza fundamentalna

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości