Do ewentualnego watku Egzamin maklerski i doradce

Do ewentualnego watku Egzamin maklerski i doradce

Postprzez franky » 2006-11-17, 13:08

Zakres tematyczny egzaminˇw maklerskich

l. ZAGADNIENIA PRAWNE

1.1. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego.
1.1.1. ZdolnoŠ prawna i zdolnoŠ do czynnoÂci prawnych.
1.1.2. Pojŕcie osoby prawnej.
1.1.3. Pojŕcie umowy. Pojŕcie czynnoÂci prawnej. Wady oÂwiadcze˝ woli. Sposoby zawarcia umowy. Umowa przedwstŕpna.
1.1.4.Forma zawarcia umowy. Pojŕcie zobowi?zania, pojŕcie szkody.
1.1.4.1. Zadatek, odstŕpne.
1.1.5. Przedstawicielstwo i poÂrednictwo w obrocie powszechnym i gospodarczym.
1.1.5.1. Istota przedstawicielstwa i jego rodzaje.
1.1.5.2 Ustanowienie pe?nomocnika i zakres jego dzia?ania.
1.1.5.3. Zasadnicze postacie pe?nomocnictwa. Pozycja prawna pos?a˝ca.
1.1.6. Zastaw na rzeczach i zastaw na prawach.
1.1.7. Zasadnicze w?aÂciwoÂci umowy komisu.
1.1.8. Zasadnicze w?aÂciwoÂci umowy zlecenia.
1.1.9. Zasadnicze w?aÂciwoÂci umowy-agencji.
1.1.10. Zasadnicze w?aÂciwoÂci umowy po?yczki.
1.1.11. Zasadnicze cechy przechowania.
1.1.11.1. W?aÂciwoÂci umowy przechowania.
1.1.11.2. Depozyt (przechowanie) nieprawid?owy.
1.1.12 Postacie i skutki naruszenia umowy.
1.1.12.1 Skutki niewykonania lub nienale?ytego wykonania zobowi?zania pieniŕ?nego i niepieniŕ?nego.
1.1.12.2. Przelew (cesja praw).
1.1.12.3. Przekaz.
1.1.13 Ogˇlne przepisy o zobowi?zaniach umownych.
1.2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa papierˇw wartoÂciowych.
1.2.1. Podstawowe zasady prawa papierˇw wartoÂciowych.
1.2.1.1 Zasadnicze w?aÂciwoÂci papieru wartoÂciowego.
1.2.1.2 Zasadnicze rodzaje papierˇw wartoÂciowych (na okaziciela, imienne i na zlecenie)
1 2.1.3. Sposoby przenoszenia praw z papierˇw wartoÂciowych. Pojŕcie indosu
1.2.1.4. Zasady umarzania i uniewa?niania papierˇw wartoÂciowych.
1.2.1.5. Zasadnicze w?aÂciwoÂci znakˇw legitymacyjnych.
1.2.2. Zasadnicze postacie papierˇw wartoÂciowych.
1.2.2.1. Akcje.
a) Pojŕcie i rodzaje akcji (imienne i na okaziciela - gotˇwkowe i aportowe; zwyk?e i uprzywilejowane; akcje za?o?ycielskie; akcje, do ktˇrych przywi?zany jest obowi?zek Âwiadcze˝ niepieniŕ?nych).
b) TreŠ akcji.
c) Zbycie akcji.
1.2.2.2. Papiery wartoÂciowe opiewaj?ce na wierzytelnoÂci pieniŕ?ne.
1.2.2.2.1. Obligacje.
a) Istota i treŠ obligacji.
b) Zasadnicze postacie obligacji.
c) Zasady emisji obligacji.
d) Zasadnicze obowi?zki emitenta obligacji.
e) Zasady realizacji uprawnie˝ z obligacji.
1.2.2.2.2. Bony skarbowe i bony pieniŕ?ne Narodowego Banku Polskiego.
1.2.2.2.3. Weksle.
a) TreŠ zobowi?zania wekslowego.
b) Funkcje weksla.
c) Zasadnicze postacie weksla (weksel w?asny i trasowany /ci?gniony/, na okaziciela, na zlecenie, imienny, in blanco).
d) Przes?anki wa?noÂci weksla (zasady realizacji uprawnie˝ z weksla).
1.2.2.2.4. Czeki.
a) Pojŕcie czeku i jego funkcja.
b) Przes?anki wa?noÂci czeku.
c) Zasadnicze rodzaje czekˇw (gotˇwkowy, rozrachunkowy, zakreÂlony).
d) Zasady realizacji uprawnie˝ z czeku.
1.2.2.2.5. Inne papiery wartoÂciowe opiewaj?ce na wierzytelnoÂci pieniŕ?ne.
1.2.2.3. Zbywalne prawa maj?tkowe wynikaj?ce z papierˇw wartoÂciowych.
1.2.2.4. Prawa pochodne.
1.2.2.5. Inne papiery wartoÂciowe.
a) Âwiadectwa udzia?owe.
b) Âwiadectwa rekompensacyjne.
1.3. Zagadnienia z zakresu publicznego obrotu papierami wartoÂciowymi.
1.3.1. Przepisy ogˇlne.
1.3.2. Komisja Papierˇw WartoÂciowych i Gie?d.
1.3.3. Op?aty.
1.3.4. Dzia?alnoŠ maklerska.
1.3.5. Wprowadzenie papierˇw wartoÂciowych do publicznego obrotu.
1.3.6. Rynek regulowany (gie?dowy, pozagie?dowy).
1.3.7. Fundusz gwarancyjny.
1.3.8. Krajowy Depozyt Papierˇw WartoÂciowych.
1.3.9. Znaczne pakiety akcji.
1.3.10. Tajemnica zawodowa i informacje poufne.
1-3.11. OdpowiedzialnoŠ cywilna i karna.
1.4. Fundusze powiernicze i fundusze inwestycyjne.
1.4.1. Funkcjonowanie funduszu powierniczego w Polsce.
1.4.1.1. Fundusz powierniczy - definicja, zasady funkcjonowania.
1.4.1.2. Spˇ?ka zarz?dzaj?ca - towarzystwo funduszy powierniczych.
1.4.1.3. Nadzˇr nad dzia?alnoÂci? funduszy powierniczych.
1.4.1.4. Rola banku - powiernika.
1.4.1.5. Regulamin funduszu.
1.4.1.6. Obowi?zki informacyjne o stanie funduszu.
1.4.1.7. Szczegˇlne zasady rachunkowoÂci funduszy powierniczych.
1.4.1.8. Warunki i tryb cofniŕcia zezwolenia lub na?o?enia kar pieniŕ?nych.
1.4.1.9. WygaÂniŕcie zezwolenia.
1.4.1.10. Tryb i zasady przekszta?cenia towarzystwa funduszy powierniczych w towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz funduszy powierniczych w otwarte fundusze inwestycyjne.
1.4.2. Fundusze inwestycyjne.
1.4.2.1. Forma prawna dzia?ania funduszy inwestycyjnych.
1.4.2.2. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jako organ funduszu inwestycyjnego.
1.4.2.2.1. Utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
1.4.2.2.2. Zadania i uprawnienia oraz zasady odpowiedzialnoÂci towarzystwa funduszy inwestycyjnych wobec funduszu inwestycyjnego i jego uczestnikˇw.
1.4.2.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych.
1.4.2.3.1. Fundusz inwestycyjny otwarty.
1.4.2.3.2. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty.
1.4.2.3.3. Fundusz inwestycyjny zamkniŕty.
1.4.2.3.4. Fundusz inwestycyjny mieszany.
1.4.2.4. Tryb uzyskania zezwolenia na dzia?alnoŠ funduszu inwestycyjnego.
1.4.2.5. Statut funduszu inwestycyjnego.
1.4.2.6. Charakter prawny jednostki uczestnictwa i certyfikatu inwestycyjnego.
1.4.2.7. Zasady polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych.
1.4.2.8. Depozytariusz. Obowi?zki i uprawnienia depozytariusza.
1.4.2.9. Nadzˇr nad dzia?alnoÂci? funduszy inwestycyjnych.
1.4.2.10. Obowi?zki informacyjne funduszy inwestycyjnych.
1.4.2.11. Przejŕcie, przekszta?cenie i likwidacja funduszu inwestycyjnego.
1.4.3. Przepisy karne zwi?zane z funduszami powierniczymi i funduszami inwestycyjnymi.
1.5. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i dewizowego.
1.5.1. Zakres stosowania przepisˇw prawa podatkowego w obrocie papierami wartoÂciowymi.
1.5.2. Zakres stosowania przepisˇw prawa dewizowego w obrocie papierami wartoÂciowymi.
1.6. Wybrane zagadnienia prawne podmiotˇw gospodarczych.
1.6.1. Spˇ?ka akcyjna.
1.6.1.1. Pojŕcie spˇ?ki akcyjnej i zasady jej powstania.
1.6.1.2. Prawa i obowi?zki akcjonariuszy.
1.6.1.3. Struktura w?adz spˇ?ki.
1.6.1.4. RachunkowoŠ spˇ?ki akcyjnej.
1.6.1.5. Zasady obowi?zuj?ce przy podwy?szeniu lub obni?eniu kapita?u akcyjnego.
1.6.2. Banki.
1.6.2.1. Zasady powstawania i funkcjonowania bankˇw.
1.6.2.2. Zasadnicze postacie czynnoÂci bankowych.
1.6.2.3. Zasadnicze zadania Narodowego Banku Polskiego.
1.7. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiŕbiorstw pa˝stwowych
1.7.1. Komercjalizacja przedsiŕbiorstw pa˝stwowych
1.7.2. Komercjalizacja z konwersj? wierzytelnoÂci,
1.7.3. Prywatyzacja przedsiŕbiorstw pa˝stwowych (poÂrednia, bezpoÂrednia)
1.7.4. Emisja bonˇw prywatyzacyjnych.
1.8. Narodowe Fundusze Inwestycyjne i ich prywatyzacja.

2. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU RACHUNKOWOŽCI FINANSOWEJ

2.1. Elementy rachunkowoÂci finansowej.
2.1.1. RachunkowoŠ jako system informacyjny.
2.1.2. RachunkowoŠ finansowa a rachunkowoŠ zarz?dcza.
2.1.3. Podstawowe zasady rachunkowoÂci.
2.1.4. Črˇd?a standaryzacji rachunkowoÂci (regulacje prawne; standardy pa˝stwowe i ponadnarodowe, dyrektywy Rady Wspˇlnot Europejskich).
2.2. SprawozdawczoŠ finansowa.
2.2.1. U?ytkownicy sprawozda˝ finansowych.
2.2.2. Cechy jakoÂciowe sprawozda˝ finansowych.
2.2.3. Sprawozdania finansowe (zasady sporz?dzania i formy prezentacji):
a/ bilans.
b/ rachunek zyskˇw i strat.
c/ sprawozdanie z przep?ywu Ârodkˇw pieniŕ?nych (rachunek przep?ywˇw pieniŕ?nych).
d/ informacja dodatkowa.
2.2.4. Ustalanie wartoÂci aktywˇw i pasywˇw oraz pomiar wyniku finansowego.
2.2.5. Zdarzenia gospodarcze (pomiar, zapis, wp?yw na sytuacjŕ maj?tkow? i finansowa oraz wynik finansowy).
2.2.6. Kapita? obrotowy netto (kapita? pracuj?cy).
2.3. Badanie i og?aszanie sprawozda˝ finansowych.
2.4. Elementy rachunkowoÂci inflacyjnej.
2.4.1. Koncepcje zachowania kapita?u.
2.4.2. RachunkowoŠ kosztˇw bie??cych.
2.4.3. RachunkowoŠ ogˇlnego poziomu cen.
2.5. Elementy rachunku konsolidacyjnego.
2.5.1. ú?czenie siŕ spˇ?ek w rachunkowoÂci.
2.5.2. RachunkowoŠ fuzji i przejŕŠ.
2.5.3. Skonsolidowane sprawozdania finansowe (konsolidacja pe?na, konsolidacja metod? praw w?asnoÂci).
2.5.4. Zasady wyceny lokat kapita?owych.
2.6. Szczegˇlne zasady rachunkowoÂci bankˇw.
2.7. Zasady rachunkowoÂci ubezpieczycieli.
2.8. Analiza finansowa przedsiŕbiorstwa.
2.8.1. Črˇd?a informacji dla potrzeb analizy finansowej.
2.8.2. Pionowa i pozioma analiza porˇwnawcza sprawozda˝ finansowych.
2.8.3. Analiza wska?nikowa.
2.8.3.1. Wska?niki p?ynnoÂci.
2.8.3.2. Wska?niki rentownoÂci.
2.8.3.3. Wska?niki efektywnoÂci wykorzystania aktywˇw.
2.8.3.4. Wska?niki zad?u?enia i obs?ugi d?ugu.
2.8.3.5. Wska?niki rynkowe.
2.8.3.6. Piramida Du Ponta.
2.8.4. Przeprowadzanie analizy finansowej (analiza w czasie, analiza ga?ŕziowa, baza porˇwnawcza, wspˇ?zale?noŠ wska?nikˇw).
2.9. Zasady rachunkowoÂci funduszy powierniczych.
2.10. Zasady rachunkowoÂci podmiotˇw prowadz?cych przedsiŕbiorstwo maklerskie.
2.11. Zasady rachunkowoÂci wydzielonych w ramach banku organizacyjnie i finansowo wewnŕtrznych jednostek organizacyjnych prowadz?cych dzia?alnoŠ maklersk?.
2.12. Zasady rachunkowoÂci narodowych funduszy inwestycyjnych.

3. RYNEK KAPITAúOWY

3.1. Rynek finansowy: definicje, rola i znaczenie w gospodarce.
3.2. Struktura rynku finansowego.
3.2.1. Rynek pieniŕ?ny.
3.2.2. Rynek kapita?owy (pierwotny, wtˇrny, rynek papierˇw o sta?ych i zmiennych przychodach).
3.2.3. Rynek walutowy.
3.2.4. Rynek transakcji terminowych i opcji.
3.2.5. Rynek towarowy.
3.3. Rynek kapita?owy w Polsce.
3.3.1. Rodzaje rynkˇw kapita?owych (obrˇt gie?dowy, pozagie?dowy, prywatny).
3.3.2. Uczestnicy rynku kapita?owego.
3.3.2.1. Komisja Papierˇw WartoÂciowych i Gie?d.
3.3.2.2. Gie?da Papierˇw WartoÂciowych.
3.3.2.3. Centralna Tabela Ofert.
3.3.2.4. Krajowy Depozyt Papierˇw WartoÂciowych.
3.3.2.5. Domy maklerskie.
3.3.2.6. Banki prowadz?ce dzia?alnoŠ maklersk?.
3.3.2.7. Banki prowadz?ce rachunki papierˇw wartoÂciowych.
3.3.2.8. Emitenci.
3.3.2.9. Inwestorzy (indywidualni i instytucjonalni).

4. MATEMATYKA FINANSOWA

4.1. Procent prosty i procent sk?adany.
4.2. Stopa procentowa nominalna i efektywna.
4.3. WartoŠ pieni?dza w czasie.
4.3.1. WartoŠ bie??ca. '
4.3.2. WartoŠ przysz?a.
4.3.3. WartoŠ bie??ca skumulowanej renty.
4.3.4. WartoŠ przysz?a skumulowanej renty.
4.3.5. Inflacja a wartoŠ pieni?dza w czasie (realna stopa zwrotu).
4.4. Kredyty.
4.4.1. Oprocentowanie nominalne i efektywny koszt kredytu.
4.4.2. Kredyty o rˇwnych p?atnoÂciach rat kapita?owych.
4.4.3. Kredyty o rˇwnych sp?atach.
4.5. Metody oceny efektywnoÂci inwestycji.
4.5.1. WartoŠ bie??ca netto inwestycji.
4.5.2. Wewnŕtrzna stopa zwrotu z inwestycji.
4.5.3. Okres zwrotu z inwestycji.
4.5.4. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

5. INSTRUMENTY FINANSOWE

5.1. Papiery wartoÂciowe o sta?ym przychodzie.
5.1.1 Klasyfikacja obligacji.
5.1.2. Wycena obligacji wprowadzanych do obrotu (cena nominalna, dyskonto, premia).
5.1.3. Stopy procentowe a kszta?towanie siŕ cen rynkowych obligacji.
5.1.4. Stopa zwrotu: nominalna, bie??ca, efektywna.
5.1.5. Wykup obligacji przed terminem (analizy inwestora, analizy emitema).
5.2. Akcje.
5.2.1. Klasyfikacja akcji.
5.2.2. Wycena akcji (wartoŠ nominalna, emisyjna, rynkowa).
5.2.3. Przychody z akcji (zyski kursowe, dywidendy).
5.3. Instrumenty pochodne i transakcje terminowe.
5.3.1. Klasyfikacja instrumentˇw pochodnych i transakcji terminowych (kontrakty futures, forward, warranty i opcje).
5.3.2. Mechanizmy funkcjonowania rynku instrumentˇw pochodnych.
5.3.3. Podstawowe strategie zwi?zane z opcjami.

6. WPROWADZENIE PAPIERËW WARTOŽCIOWYCH DO OBROTU

6.1. Wycena przedsiŕbiorstwa.
6.1.1. WartoŠ ksiŕgowa
6.1.2. WartoŠ odtworzeniowa.
6.1.3. WartoŠ likwidacyjna.
6.1.4. Przysz?e skapitalizowane zyski.
6.1.5. Przysz?e zdyskontowane strumienie pieniŕ?ne.
6.2. Metody sprzeda?y emitowanych papierˇw wartoÂciowych.
6.2.1. Sprzeda? po okreÂlonej z gˇry cenie.
6.2.2. Sprzeda? po cenie ustalonej w drodze przetargu.
6.3. Oferta publiczna.
6.3.1. Transza inwestorˇw indywidualnych.
6.3.2. Transza inwestorˇw instytucjonalnych.
6.3.3. Transza pracownicza.
6.4. Prospekt emisyjny.
6.4.1. Struktura prospektu.
6.4.2. Analiza danych zawartych w prospekcie.
6.5. Memorandum informacyjne.
6.6. Obowi?zki informacyjne spˇ?ek publicznych.

7. OBRËT GIEúDOWY W POLSCE

7.1. Warunki i tryb dopuszczenia papierˇw wartoÂciowych do obrotu gie?dowego.
7.2. Wprowadzanie papierˇw wartoÂciowych do obrotu gie?dowego.
7.3. Cz?onkowie gie?dy.
7.3.1. Cz?onkowie gie?dy - specjaliÂci.
7.3.2. Maklerzy gie?dowi.
7.3.3. Maklerzy - specjaliÂci.
7.3.4. Honorowi cz?onkowie gie?dy.
7.4. Zlecenia maklerskie.
7.5. Obrˇt gie?dowy.
7.5.1. Sesje gie?dowe.
7.5.2. Notowania w systemie kursu jednolitego.
7.5.3. Notowania w systemie ci?g?ym.
7.5.4. Gie?dowe pozasesvjne transakcje pakietowe.
7.6. Nabycie znacznych pakietˇw akcji.
7.7. Ewidencja transakcji gie?dowych.
7.8. Rynek praw pochodnych.
7.9. Systemy informatyczne gie?dy oraz upowszechnianie informacji gie?dowych.
7.10. Op?aty gie?dowe.
7.11. Kary regulaminowe.

8. OBRËT POZAGIEúDOWY W POLSCE

8.1. Centralna Tabela Ofert.
8.1.1. Wpisanie do rejestru papierˇw wartoÂciowych dopuszczonych do obrotu na CTO.
8.1.2. Wprowadzenie papierˇw wartoÂciowych do obrotu na CTO.
8.1.3. Zawieszenie, wstrzymanie i odwo?anie obrotu papierami wartoÂciowymi na CTO.
8.1.4. WykreÂlenie z rejestru papierˇw wartoÂciowych dopuszczonych do obrotu na CTO.
8.1.5. Dopuszczanie do dzia?ania na CTO.
8.1.6. Obowi?zki cz?onkˇw CTO i uczestnikˇw poÂrednich.
8.1.7. Zawieszenie dzia?ania, pozbawienia statusu cz?onka CTO i uczestnika poÂredniego.
8.1.8. Kary regulaminowe.
8.1.9. Podmioty organizuj?ce rynek.
8.1.10. Obrˇt na CTO.
8.1.11. Upowszechnianie informacji.

9. SYSTEM ROZLICZENIOWO-DEPOZYTOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO OBROTU PAPIERAMI WARTOŽCIOWYMI W POLSCE

9.1. Krajowy Depozyt Papierˇw WartoÂciowych.
9.1.1. Uczestnictwo w Depozycie.
9.1.2. Z?o?enie odcinka zbiorczego papierˇw wartoÂciowych.
9.1.3. Ewidencja papierˇw wartoÂciowych.
9.1.4. Organizacja i prowadzenie rozlicze˝.
9.1.5. System gwarantowania rozlicze˝.
9.1.6. Realizacja zobowi?za˝ emitentˇw wobec w?aÂciciela papierˇw wartoÂciowych.
9.1.7. Wystawianie Âwiadectw depozytowych.
9.2. Ogˇlne zasady rozlicze˝ finansowych transakcji gie?dowych w domach maklerskich.

10. STRATEGIE INWESTYCYJNE - ELEMENTY PODSTAWOWE

10.1. Podstawowe definicje (stopa zwrotu, ryzyko, dywersyfikacja).
10.2. OkreÂlenie wymaga˝ inwestycyjnych.
10.2.1. Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji.
10.2.2. Oczekiwana p?ynnoŠ.
10.2.3. Akceptowalny poziom ryzyka.
10.2.4. Horyzont inwestycyjny.
10.3. Cele inwestycyjne.
10.4. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego.
10.5. Zarz?dzanie portfelem.
10.5.1. Mechaniczne strategie inwestycyjne (sta?ej kwoty kapita?u; sta?ej relacji, cenowo - wska?nikowa).
10.5.2. Zarz?dzanie aktywne i pasywne.

11. ETYKA ZAWODOWA

11.1. Miŕdzynarodowe zasady prowadzenia dzia?alnoÂci na rynku kapita?owym.
11.2. Kodeks Dobrej Praktyki Przedsiŕbiorstw Maklerskich.
Awatar użytkownika
franky
 
Posty: 18
Dołączenie: 2006-08-07, 21:19
Miejscowość: Czwa

Postprzez queba » 2006-11-17, 15:15

ja od dwoch miesiecy zwlekam z przeczytaniem "straz dzienna", a co dopiero z czytaniem ustaw :)
queba
 
Posty: 1101
Dołączenie: 2006-06-20, 11:43
Miejscowość: Poznań

Postprzez andree » 2006-11-19, 20:44

im in. od czego zaczynamy?
a moze jakas ankiete, co komu lezy, moze beda jakies grupowe preferencje oprocz wody, panienek i seksu :-P :lol:
pzdr.
Ostatnio edytowany przez andree 2006-11-19, 20:46, edytowano w sumie 2 razy
andree
 
Posty: 1
Dołączenie: 2006-06-27, 18:31

Postprzez queba » 2006-11-20, 12:42

franek, pomysl jest swietny!! troche czasochlonny, jesli bedziemy sami opracowywac punkt po punkcie, ale jesli juz sie usiadzie przed materialami to prawdopodobnie bedzie samo wchodzic:)
jesli juz mowimy o planie dzialania, moglibysmy powysylac infa o poszukiwaniu materialow, skrytptow, ksiazek itp ktore moga pomoc w tym egzaminie. mysle ze brac studencka nam pomoze i nie bedzie robila problemow :)).
wszystkie podpunkty zagadnien ,albo beda przypisane do danej ksiazki , albo odnosnik- link. sprawa praw autorskich wygasa przy kopiowaniu ksiazki z biblioteki, a mam dojscie do dwoch najwiekszych w Poznaniu UAM i Polibudy.
moze dzisiaj przejde sie na AE i zobacze jak z tam biblioteka dziala.
jesli jestesmy tylko chetni wiedzy, to powinno wypalic.
queba
 
Posty: 1101
Dołączenie: 2006-06-20, 11:43
Miejscowość: Poznań

Postprzez queba » 2006-11-20, 13:02

znalezione gdzies w sieci
troche realiow - [ lzm ] - 12.11.06 / 14:05
Witam!
Jako, ze przygotowuje sie do egzaminu na doradce inwestycyjnego i pracuje w branzy napisze jak to wyglada od kuchni.
Po pierwsze to tytu? "doradca inwestycyjny" jest chroniony prawnie i nie ma nic wspolnego z doradcami z banku, ubezpieczeniowymi i posrednikami finansowymi. W polskim prawie okreslono ten zawod jako doradca inwestycyjny ale z doradztwem ogolnie pojetym ma to malo wspolnego bo w wiekszosci doradca inwestycyjny nie doradza a zarzadza aktywami finansowymi, lokuje kapital funduszy czy pracuje przy rekomendacjach odnosnie rynku kapitalowego. W Polsce jest obecnie cos okolo 220 licencjonowanych doradcow, na bezrobocie cierpiec nie beda nigdy bo popyt na ich uslugi rosnie niesamowicie. Jednak musze od razu sprowadzic na ziemie ludzi, ktorzy sie napala na ten zawod, sa to ludzie niesamowicie wyksztalceni, posiadajacy wybitne zdolnosci w dziedzinie ekonomii i finansow, czesto z tytulem doktora nauk ekonomicznych. Zakres materialu na egzamin jest ogromny i wymaga kilku lat praktyki gieldowej, nauki makroekonomi, finansow i rachunkowosci, by go opanowac.
Dobrym wstepem jest zdobycie licencji maklerskiej, przy egzaminie maklerskim zdawalnosc wacha sie od 5-8% przystepujacych rocznie, a egzamin ten jest dopiero rozgrzewka przed pierwszym etapem egzaminu na doradce (sa 3 etapy kazdy z innego zakresu materialu) Jestem zwiazany z rynkiem kapitalowym kilka lat, mam licencje maklera papierow wartosciowych i dopiero teraz podjelem decyzje ze przystapie do pierwszego etapu egzaminu.
Jesli chodzi o zarobki to ten artykul to nieporozumienie :)
makler z licencja na starcie dostanie 4-6 tys z? brutto do tego spore premie roczne
doradca inwestycyjny z licencja moze zaczynac od 15 tys. i raczej nie bedzie mial problemu z ich uzyskaniem gorna granica nie istnieje :)
pozdr.na dole strony http://www.aci.pl/zawody.php?id=29
queba
 
Posty: 1101
Dołączenie: 2006-06-20, 11:43
Miejscowość: Poznań

Postprzez LeM » 2006-11-25, 22:55

A ile zarabia makler z uprawnieniami po takim egzaminie? Kto wie? Z ciekawoÂci pytam czy warto traciŠ czas na te wszystkie cuda;)
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2226
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Postprzez Zenek » 2006-11-26, 12:23

Jak dok?adnie wygl?da egzamin na doradce inwestycyjnego wraz z przyk?adowymi testami egzaminacyjnymi mo?na poczytaŠ na stronie www.zmid.org.pl w dziale kursy i seminaria, dalej zak?adka egzamin-doradca.
Zenek
 
Posty: 10
Dołączenie: 2006-10-16, 11:37

Re: Do ewentualnego watku Egzamin maklerski i doradce

Postprzez Lopez » 2009-03-25, 11:21

Panowie. Czy mimo, iż posiadam wydany przez MF certyfikat na prowadznie ksiąg rachunkowych, specjalizacje z rachunkowości, muszę mimo to podchodzić na egzaminie na maklera i doradcę inwestycyjnego, do zagadnień rachunkowości?

Czy jest szansa abym drugi raz tego samego nie zdawał?
Lopez
 
Posty: 3
Dołączenie: 2009-02-26, 21:09
Miejscowość: Kraków

Re: Do ewentualnego watku Egzamin maklerski i doradce

Postprzez rusek » 2009-03-26, 11:09

Lopez - oj podejrzewam ze nie ma takiej opcji, musisz pisac calosc w koncu masz byc doradca inwestycyjnym a nie "finansowym" ;-)

Zenek - wole wydac 1k na ksiazki i sie uczyc w domu (ale to tylko moje zdanie)

jesli chodzi o zakres tematyczny jestem za tym by opracowac go wspolnymi silami

pozdrawiam
rusek
 
Posty: 7
Dołączenie: 2007-11-21, 00:12
Miejscowość: Poznań

Re: Do ewentualnego watku Egzamin maklerski i doradce

Postprzez Lopez » 2009-03-26, 15:40

Nie wiedziałem, że doradca finansowy musi cokolwiek zdawać. :mrgreen: wczoraj rolnik,dziś doradca.


Co do wspólnej pracy nad tematami. Wszystko fajnie ale trzeba jakieś ramy czasowe wyznaczyć, no i trochę więcej ludzi "ściągnąć".
Lopez
 
Posty: 3
Dołączenie: 2009-02-26, 21:09
Miejscowość: Kraków

Re: Do ewentualnego watku Egzamin maklerski i doradce

Postprzez dunaj22 » 2013-08-15, 19:31

Bardzo chętnie bym skorzystał z jakichś materiałów pomocniczych...
dunaj22
 
Posty: 2
Dołączenie: 2013-08-15, 19:29

Re: Do ewentualnego watku Egzamin maklerski i doradce

Postprzez Sebiks » 2013-09-18, 19:20

Ja tak samo
Sebiks
 
Posty: 1
Dołączenie: 2013-09-18, 19:18

Re: Do ewentualnego watku Egzamin maklerski i doradce

Postprzez etrusky » 2013-09-18, 21:46

Przyznam, że zawsze mnie interesowała ta dziedzina finansów. Teraz mam jednak już 40 latek i tak sobie myślę, że owszem egzamin na maklera nie jest aż tak trudny i mógłbym się skusić na to by go zdać, jednak nigdy w branży finansowej nie pracowałem i wiek już sporawy. Jak sądzicie ,czy warto w moim przypadku "zaszaleć", a może nawet jak zdam to nic mi to nie da bo za stary, bez doświadczenia w finansach... Generalnie dla mnie samego (jako inwestora)wartość edukacyjna egzaminu na maklera czy nawet doradcy jest niewielka. Sam od wielu lat inwestuję. Chodzi mi więc o nowy atrakcyjny zawód. Jak sądzicie ?
etrusky
 
Posty: 1
Dołączenie: 2013-09-18, 21:19


Powróć do Egzamin maklerski

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości

cron