kryzys na rynku kredytˇw hipotecznych - s? ofiary blisko nas

Analiza fundamentalna spółek notowanych na WGPW

Moderator: bono

kryzys na rynku kredytˇw hipotecznych - s? ofiary blisko nas

Postprzez queba » 2007-08-07, 11:44

http://www.nbportal.pl/pl/np/bloki/nbpo ... p-07-08-07


CO PISZí INNI?: S? ofiary blisko nas
Wtorek, 7 sierpnia 2007 10:30 | Autor: S?awomir Lipi˝ski
Zdjecie: CO PISZí INNI?: S? ofiary blisko nas

Rzeczpospolita: kryzys na rynku kredytˇw hipotecznych udzielanych mniej zamo?nym obywatelom USA doprowadzi? na skraj upadku kilka funduszy oraz jeden z niemieckich bankˇw x Gazeta Wyborcza: wielu analitykˇw przyznaje, ?e s? zdezorientowani i boj? siŕ prognozowaŠ, co bŕdzie dalej na rynkach akcji

Rzeczpospolita z 7 sierpnia br. publikuje artyku? pt.: "Kryzys kredytowy zbli?a siŕ do Europy". Czytamy w nim m.in.: "Na Âwiatowych gie?dach od kilku tygodni panuje huÂtawka. Inwestorzy boj? siŕ, ?e k?opoty sektora kredytˇw hipotecznych podwy?szonego ryzyka (subprime) w USA dotkn? te? innych graczy. Spadek cen na ameryka˝skim rynku nieruchomoÂci w po??czeniu ze wzrostem oprocentowania kredytˇw hipotecznych komplikuje ?ycie po?yczkobiorcom, ktˇrzy zaczynaj? mieŠ k?opoty z terminow? sp?at? rat. Wczoraj jeden z najwiŕkszych w USA niezale?nych kredytodawcˇw, American Home Mortgage z?o?y? wniosek o upad?oŠ. WczeÂniej zwolni? wiŕkszoŠ z 7 tys. pracownikˇw. Instytucje finansowe, ktˇre zainwestowa?y w ten sektor, zaczynaj? traciŠ - najwiŕcej w ostatnich tygodniach przegra?y australijskie fundusze inwestycyjne.

Rynek subprime - po?yczek pod nieruchomoÂci dla najmniej solidnych klientˇw - rozwin?? siŕ w ostatnich latach w USA, osi?gaj?c rocznie 500 - 600 mld dol. ú?czna suma takich kredytˇw w USA to ok. 13 proc. wszystkich po?yczek pod zastaw nieruchomoÂci, czyli 1,3 bln dol. - ocenia bank centralny Francji. TrudnoÂci tego sektora doprowadzi?y w ostatnich piŕciu miesi?cach do bankructwa kilku ameryka˝skich instytucji po?yczkowych i nadal wstrz?saj? rynkami. Bank inwestycyjny Bear Stearns niemal straci? z tego powodu dwa fundusze spekulacyjne, trzeci jest w tarapatach (...). Mimo z?ych sygna?ˇw p?yn?cych zza Atlantyku prezes Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet nak?ania inwestorˇw do zachowania zimnej krwi. Ameryka˝ski minister finansˇw Henry Paulson tak?e w uspokaj?cym tonie mˇwi? o zmianie oceny ryzyka na rynkach (...).

Wiceszef MFW John Lipsky twierdzi, ?e fundusz bacznie obserwuje wszystko, co siŕ dzieje. MFW by? ju? kilkakrotnie obwiniany o to, ?e nie przewidzia? na czas zagro?enia kryzysem finansowym. "Ca?y Âwiat nie buduje domˇw w Ameryce" - to tytu? raportu finansowego banku inwestycyjnego Merrill Lynch. Jego autorzy dowodz?, ?e kryzys na ameryka˝skim rynku nieruchomoÂci nie powinien mieŠ globalnego zasiŕgu. Podobnie uwa?a Banque de France (...).

Mimo uspokajaj?cych oÂwiadcze˝ jest ju? pierwsza europejska ofiara zawirowa˝ w Ameryce. To bank IKB z DŘsseldorfu, (ktˇry - red) aktywnie inwestowa? w instrumenty pochodne zwi?zane z sektorem subprime (...). IKB w ci?gu tygodnia straci? 40 proc. wartoÂci rynkowej (...). Dla powstrzymania jego upadku inne niemieckie banki zgromadzi?y 3,5 mld euro na pokrycie jego ewentualnych strat (...). Dzi wiadomo, ?e z banku odejd? szef rady nadzorczej i prezes" - czytamy w Rzeczypospolitej.

Gazeta Wyborcza z 7 sierpnia informuje, ?e - to tytu? artyku?u - "Na Âwiatowych gie?dach wci?? niepewnie". "K?opoty Amerykanˇw ze sp?at? kredytˇw hipotecznych ci?gn? w dˇ? Âwiatowe indeksy. (...). Žwiatowe indeksy ros?y od ponad czterech lat. Ale w ostatnich tygodniach notuj? najwiŕksze spadki od miesiŕcy. Analitycy g?owi? siŕ, czy to tylko chwilowa zadyszka, czy powa?ny kryzys po wieloletniej wspinaczce. W poniedzia?ek na parkietach znˇw przewa?a?y minorowe nastroje. Do sprzeda?y akcji rzucili siŕ inwestorzy w Azji, a pˇ?niej rˇwnie? w Londynie, Pary?u czy we Frankfurcie. Na Starym Kontynencie najwiŕcej traci?y na wartoÂci papiery znanych instytucji finansowych (...). Strach spotŕgowa?a informacja z Niemiec o k?opotach du?ego banku IKB, w ktˇrym udzia?y ma niemiecki rz?d. Okaza?o siŕ, ?e IKB poprzez wehiku? inwestowa? na rynku ryzykownych po?yczek hipotecznych w USA (np. kupowa? obligacje zabezpieczone po?yczkami) i mo?e straciŠ na tym biznesie nawet kilka miliardˇw euro (...). Nied?wiedzie nastroje na Âwiecie da?y siŕ te? we znaki polskim inwestorom oraz rzeszy klientˇw akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Przed po?udniem g?ˇwny indeks WIG traci? kolejne 2 proc. Akcje wielu maluchˇw straci?y na wartoÂci nawet kilkanaÂcie procent (...).

Co dalej? Krajowi analitycy jak ognia unikaj? pyta˝ o moment zako˝czenia spadkˇw. Przewiduj? z regu?y olbrzymi? nerwowoŠ i gwa?towne zmiany Âwiatowych indeksˇw. - Mamy niezwyk?? wrŕcz niepewnoŠ, ktˇra w najbli?szych dniach nie zniknie. A dopˇki nie zniknie, to bŕdziemy siŕ poruszali jak pijane dzieci we mgle - twierdzi Piotr Kuczy˝ski, g?ˇwny analityk Xelion. - Intuicja mi mˇwi, ?e korekta bŕdzie tym razem du?o d?u?sza ni? kiedykolwiek w ci?gu ostatnich piŕciu lat" - mˇwi analityk w rozmowie z Gazet? Wyborcz?.

Autor artyku?u
S?awomir Lipi˝ski
nbpportal.pl
queba
 
Posty: 1101
Dołączenie: 2006-06-20, 11:43
Miejscowość: Poznań

Powróć do Analiza fundamentalna

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości