Be?owa ksiŕga m?droÂci

Analiza fundamentalna spółek notowanych na WGPW

Moderator: bono

Be?owa ksiŕga m?droÂci

Postprzez queba » 2007-07-31, 10:26

Poniedzia?ek, 30 lipca 2007 13:00 | Autor: Marcin Szaleniec


Przygotowywany osiem razy do roku na zlecenie Fed raport w be?owych ok?adkach przyci?ga uwagŕ ekspertˇw, prˇbuj?cych przewidzieŠ przysz?? politykŕ pieniŕ?n? w USA. Czym tak naprawdŕ jest Be?owa Ksiŕga?

Praca ekonomistˇw, analitykˇw gie?dowych czy mened?erˇw polega g?ˇwnie na obserwacji i wyci?ganiu wnioskˇw z publikowanych danych o gospodarce. Z informacji na temat inflacji, produkcji przemys?owej czy wydatkˇw konsumentˇw mo?na, dysponuj?c odpowiedni? wiedz?, wnioskowaŠ, co mo?e wydarzyŠ siŕ jeszcze na rynku, a wiŕc tak?e przygotowaŠ scenariusze zachowa˝ innych inwestorˇw i kluczowych instytucji, w tym banku centralnego. Žledzenie danych to zwykle praca z du?? iloÂci? cyfr. Niektˇre raporty przybieraj? jednak bardziej przyjazn? postaŠ. Do takich nale?y Be?owa Ksiŕga, raport o stanie gospodarki USA, publikowany przez ameryka˝ski System Bankˇw Centralnych czyli Fed. Publikacji ksiŕgi wa?noÂci dodaje fakt, ?e ma ona miejsce na dwa tygodnie przed zebraniem gremium decyduj?cego o stopach procentowych Fed.

Poprzednikiem Be?owej Ksiŕgi by? dokument o nazwie Czerwona Ksiŕga. Od 1970 roku pomaga?a cz?onkom Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (Federal Open Market Commitee, FOMC, odpowiednik RPP w USA) w podejmowaniu decyzji o polityce pieniŕ?nej. Ëwczesny szef Fed, Arthur Burns, nie chcia? opieraŠ siŕ tylko na publikowanych statystykach gospodarczych gdy? te, jakkolwiek Âcis?e, powstaj? z opˇ?nieniem i opisuj? w znacznej mierze jak gospodarka wygl?da?a kilka tygodni lub nawet miesiŕcy przed ich opublikowaniem. Burns chcia? czego bardziej Âwie?ego - Czerwona Ksiŕga powsta?a jako odpowied? na to zapotrzebowanie. W 1987 r. zast?pi?a j? Be?owa Ksiŕga.

Procedura przygotowywania Czerwonej i Be?owej Ksiŕgi by?a taka sama. Najpierw banki wchodz?ce w sk?ad Fed zbieraj? dotycz?ce swojego dystryktu informacje, ktˇre przekazuj? zarˇwno cz?onkowie Rad Zarz?dczych tych bankˇw jak i osobistoÂci nie zwi?zane bezpoÂrednio z Fed - ekonomiÂci, eksperci, mened?erowie du?ych firm. Informacje te trafiaj? pˇ?niej do banku centralnego Systemu Rezerwy Federalnej odpowiedzialnego za przygotowanie Ksiŕgi. W ca?ej operacji chodzi o to, by zebraŠ w jednym miejscu ju? posiadane informacje. W Be?owej Ksiŕdze zamiast wyrafinowanych statystyk i skomplikowanych wska?nikˇw znajdziemy g?ˇwnie opisy i opinie.

Czerwona Ksiŕga by?a dokumentem poufnym, przeznaczonym tylko dla ludzi decyduj?cych o polityce pieniŕ?nej. Be?owa Ksiŕga, ktˇra zast?pi?a j? w 1987 roku, rˇ?ni siŕ od poprzedniczki nie tylko kolorem ok?adek. Jest bowiem dostŕpna szerokiej publicznoÂci i publikowana w ca?oÂci w Internecie. Od 1987 roku Ksiŕgŕ publikuje siŕ zawsze na dwa tygodnie przed zebraniem, na ktˇrym cz?onkowie FOMC podejmuj? decyzje o polityce pieniŕ?nej, w tym o stopach procentowych. Poniewa? takie decyzyjne spotkanie odbywa siŕ osiem razy rocznie, tak?e i Be?owa Ksiŕga osiem razy przyci?ga uwagŕ dziennikarzy i analitykˇw.

ZawartoŠ ksi?g to analiza stanu gospodarki w rozbiciu na dwanaÂcie dystryktˇw (fragmentˇw terytorium USA, za ktˇre odpowiadaj? poszczegˇlne banki systemu Fed). Analiza obejmuje tak?e podzia? na sektory: przedsiŕbiorstwa produkcyjne, budownictwo, sektor finansowo-bankowy, handel detaliczny, turystyka i us?ugi oraz rolnictwo i gˇrnictwo. Analiza obejmuje wydatki konsumentˇw i sytuacjŕ na rynku pracy tak w ca?ych Stanach Zjednoczonych jak i w ka?dym dystrykcie z osobna. Nie w ka?dym wydaniu opisywane s? wszystkie wymienione sektory.

Z informacji zawartych w Be?owej Ksiŕdze korzystaj? cz?onkowie FOMC przy podejmowaniu decyzji o wysokoÂci stˇp procentowych, nic wiŕc dziwnego, ?e wielu finansistˇw i mened?erˇw dok?adnie j? czyta, prˇbuj?c przewidzieŠ decyzjŕ tego gremium. Jednak przez dwa tygodnie, ktˇre dzieli publikacjŕ Ksiŕgi od posiedzenia FOMC niejedno mo?e siŕ w gospodarce zdarzyŠ, co wprowadza dodatkow? niepewnoŠ dla prˇbuj?cych przewidzieŠ decyzjŕ Fed. Trudno wiŕc prognozowaŠ tylko na podstawie tego raportu. Nie jest on te? oficjalnym stanowiskiem Fed w jakiejkolwiek sprawie. Jest on za to doskona?ym obrazem stanu gospodarki i jako taki ma wp?yw na wysokoŠ kursu dolara i indeksˇw gie?dowych w USA.

Autor artyku?u
Marcin Szaleniec

?rˇd?o: Fed

http://www.nbportal.pl/pl/np/bloki/fina ... owa_ksiega
queba
 
Posty: 1101
Dołączenie: 2006-06-20, 11:43
Miejscowość: Poznań

Postprzez LeM » 2007-08-01, 01:53

kolo ma fajne nazwisko. mˇg?by zostaŠ analitykiem rynkˇw finansowych. (zak?adam ?e jest dziennikarzem)
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2220
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Postprzez queba » 2007-08-01, 08:13

:)))))0
queba
 
Posty: 1101
Dołączenie: 2006-06-20, 11:43
Miejscowość: Poznań


Powróć do Analiza fundamentalna

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości

cron