Prywatyzacja Ruch S.A.

Analiza fundamentalna spółek notowanych na WGPW

Moderator: bono

Prywatyzacja Ruch S.A.

Postprzez rog » 2006-12-12, 12:43

W pi?tek 1 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzi?a prospekt emisyjny, a ju? 3 dni pˇ?niej by?o on dostŕpny na stronach internetowych kolportera prasy. Spˇ?ka zamierza wyemitowaŠ dla inwestorˇw nowe akcje serii E, z ktˇrych sprzeda?y planuje pozyskaŠ 250 mln z?. Poniewa? na seriŕ E maj? sk?adaŠ siŕ akcje w maksymalnej liczbie 15.550.000 sztuk, mo?na szacowaŠ, ?e cena emisyjna jednej akcji wyniesie oko?o 16,08 z?.

Žrodki pozyskane z emisji akcji maj? byŠ przeznaczone na: inwestycje w modernizacjŕ i rozwˇj sieci sprzeda?y, inwestycje w informatyzacjŕ funkcji wsparcia i inwestycje w modernizacjŕ funkcji logistycznych.

Zapisy na akcje bŕd? prowadzone od 11 do 15 grudnia w Transzy Ma?ych Inwestorˇw, oraz od 18 do 19 grudnia w Transzy Du?ych Inwestorˇw. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomoÂci 15 grudnia, co oznacza, ?e "grube ryby" maj? pewne przywileje. Mˇwi?c jŕzykiem finansˇw, nie musz? wystawiaŠ darmowej opcji sprzeda?y, gdy? darmow? opcjŕ kupna wystawi im emitent. Oferuj?cym akcje jest Dom Maklerski PKO BP SA.

Opis emitenta
-------------

Ruch istnieje od 1918 roku. Od tego czasu przechodzi? wiele przekszta?ce˝ o charakterze prawnym, jednak?e z ekonomicznego punktu widzenia, od samego pocz?tku zajmowa? siŕ kolporta?em prasy. Obecnie oprˇcz prasy, Ruch SA dystrybuuje rˇwnie? towary szybkozbywalne FMCG. W?aÂciwie, tego co mo?na kupiŠ w sieci sprzeda?y Ruch, mieszka˝com Polski d?ugo t?umaczyŠ nie trzeba.

Spˇ?ka posiada najwiŕksz? pod wzglŕdem liczby punktˇw sprzeda?y sieŠ detaliczn? w Polsce. Mimo to, sprzeda? detaliczna jest jednym z 3 kana?ˇw dystrybucji Ruch SA. Dwoma pozosta?ymi jest sprzeda? hurtowa i sprzeda? prasy w prenumeracie. Ten ostatni ma najmniejsze znaczenie w przychodach ze sprzeda?y spˇ?ki.

Sprzeda? egzemplarzowa prasy realizowana jest przez sieŠ 34 tys. punktˇw detalicznych. Znacznie mniejsze znaczenie ma sprzeda? w prenumeracie. Z 700 mln sprzedawanych egzemplarzy wydawnictw rocznie, przypada na ni? tylko 8%.

Analiza sytuacji finansowej
---------------------------

Przyjrzyjmy siŕ liczbom. Pomimo posiadania pozycji lidera w bran?y i osi?gania prawie 4 mld z? przychodˇw netto ze sprzeda?y, spˇ?ka nie cieszy siŕ wysok? rentownoÂci?. W latach 2003-2004 zarˇwno rentownoŠ dzia?alnoÂci operacyjnej, jak i rentownoŠ netto nie przekracza?y jednego procenta. Faktem jest, ?e ogˇlnie sektor handlu charakteryzuje siŕ nisk? rentownoÂci? mierzon? ilorazem zysku do przychodˇw ze sprzeda?y. Žrednia w sektorze zazwyczaj nie przekracza 3%. Jednak?e, niska mar?a rekompensowana jest du?? obrotowoÂci? towarˇw, dziŕki czemu rentownoŠ aktywˇw ROA powinna byŠ zadowalaj?co wysoka. Tu niestety, Ruch SA te? ustŕpuje Âredniej w sektorze. Žrednie ROA w handlu na koniec 2004 roku wynosi?a 5,83%. W przypadku Ruch S.A., 3,17%.

Ca?y czas piszŕ o okresie poprzedzaj?cym rok 2005. Dlaczego? Bo w roku 2005 spˇ?ka utworzy?a ogromne rezerwy powoduj?ce, ?e rok ten zamkn?? siŕ strat? netto w wysokoÂci a? 46 mln z?. Przez to, dane finansowe nieco straci?y na porˇwnywalnoÂci zarˇwno z poprzednimi okresami, jak i danymi sektorowymi. Temu wzrostowi rezerw warto przyjrzeŠ siŕ bli?ej.

Rezerwy tworzy siŕ na przysz?e zobowi?zania lub przewidywane straty. ChoŠ obci??aj? bie??cy, a nie przysz?y wynik finansowy, to zawi?zanie rezerw informuje analityka o mo?liwoÂci obni?enia siŕ przysz?ych przep?ywˇw pieniŕ?nych, ktˇre maj? bezpoÂredni wp?yw na wycenŕ akcji. Jak podaje emitent w prospekcie emisyjnym, rezerwy w wysokoÂci 70.266 tys. z? zosta?y utworzone w 2005 roku g?ˇwnie na: zobowi?zania wobec pracownikˇw wynikaj?ce z Porozumienia z dnia 13.06.2005 (Porozumienie gwarantuj?ce zatrudnienie), pokrycie zobowi?za˝ podatkowych, spory s?dowe i spˇr z Qiosk Advertising.

Dominuj?cy wp?yw na pogorszenie wyniku finansowego mia?a rezerwa na zobowi?zania wynikaj?ce z Porozumienia gwarantuj?cego zatrudnienie. Wynosi?a ona a? 48.074 tys. z?. Z informacji tej mo?na wyczytaŠ, ?e ciŕ?ko bŕdzie spˇ?ce przeprowadziŠ restrukturyzacjŕ maj?c? na celu obni?enie kosztˇw bez wchodzenia w konflikt z za?og?. Skoro do takiego porozumienia w ogˇle dosz?o, to znaczy, ?e pracownicy czuli siŕ zagro?eni o swoje stanowiska pracy. A skoro czuli siŕ zagro?enia, to znaczy, ?e jakie plany redukcji zatrudnienia by?y i jak widaŠ nie dosz?y one do skutku.

Jak ju? wczeÂniej pisa?em, mo?e jest to niewdziŕczne, ale bŕd?c akcjonariuszem (faktycznym lub potencjalnym) ma siŕ punkt widzenia kapitalisty, a nie pracownika. Przyjmuj?c ten punktu widzenia nale?y oceniaŠ wartoŠ akcji Ruch SA.

www.rsg.pl
rog
 
Posty: 4
Dołączenie: 2006-06-28, 10:51
Miejscowość: Olsztyn

Postprzez bono » 2006-12-13, 15:49

Problem jest taki kto ma to kupic skoro nic sie nie zmieni (sprzedawany jest pakiet mniejszosciowy). Nie ma inwestora strategicznego bo chyba SP tak nie nazwiemy. Nie ma nic oprocz samej idei sprzedazy spolki SP. Cena jest wygurowana emisja mala. Abstrachujac od samego debiutu jako innej rzeczywistosci mysle ze mozna smialo powiedziec ze nie jest to okazja.
Awatar użytkownika
bono
 
Posty: 288
Dołączenie: 2006-06-20, 11:43

Postprzez LeM » 2006-12-13, 18:28

gˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇrowana;)

Ja wiem jedno. Ta spˇ?ka to na razie totalne szambo. Ma jednak jeden atut. SieŠ dystrybucji najszersza w Polsce. Poprawnie zarz?dzana mo?e byŠ graczem na miare PKO BP. Ale to przysz?oŠ. Na razie jest tortem ktˇry wszyscy podgryzaj?. Nie wiem czy emisja cokolwiek w firmie zmieni. Sitwa i uk?ady wieksze ni? w BOSiu, a tam nawet inwestor strategiczny wymiŕk? jak zobaczy? co sie tam dzieje.
Pewnie wzroÂnie na debiucie bo wszystko rosnie ale spˇ?ka do restrukturyzacji IMO
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2220
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Postprzez queba » 2006-12-13, 21:21

logistyka do dupy
siec sprzedazy do dupy
ludzie ze starych ukladow do dupy
3x do dupy
queba
 
Posty: 1101
Dołączenie: 2006-06-20, 11:43
Miejscowość: Poznań

Re: Prywatyzacja Ruch S.A.

Postprzez adson3492 » 2015-01-17, 11:46

hedging:)
albo prywatnie samemu albo za pomoc? fuduszu
Are you worried about a+ practice exam dumps network plus exam security+ practice questions preparation? We offer up-to-dated practice questions and www.holycross.edu dumps with Sterling College exam pass guarantee of mcts training.
adson3492
 
Posty: 1
Dołączenie: 2015-01-17, 11:36


Powróć do Analiza fundamentalna

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości