OFE na WGPW

...i nie tylko. Czyli cała prawda o OFE.

Moderator: olab

OFE na WGPW

Postprzez olab » 2006-07-19, 09:47

Wartosc zarzadzanych srodkow przez fundusze emerytalne przekroczyla 100 mld zl, co stawia OFE w roli drugiego najwiŕkszego inwestora instytucjonalnego na GPW. Liderem nadal pozostaj? banki komercyjne, ktˇrych portfel papierˇw wartoÂciowych w grudniu 2005 roku wynios?y 132,2 mld PLN. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych w ko˝cu czerwca wynosi?y 77 mld PLN, a lokaty firm ubezpieczeniowych wed?ug stanu na koniec marca 2006 wynosi?y 67,7 mld PLN. Cz੠tego tortu (zapewne ok.20% a w przypadku OFE na koniec czerwca - dok?adnie 32,17%) przypada na Ârodki zainwestowane na GPW. Postanowi?em odgrzebaŠ stare pliki excela w ktˇrych kilka lat temu robi?em analizy przep?ywˇw finansowych w OFE i zobaczyŠ jak obecnie fundusze zarz?dzaj? naszymi "emeryturami". Wykresy zawieraj? dane za ostatnie 18 m-cy. Pierwszy wykres OFE1 przedstawa procentowy udzia? akcji posiadanych przez OFE w portfelu inwestycyjnym. Te dane co miesi?c s? oficjalnie og?aszane i publikowane w prasie. Z wykresu teoretycznie wynika, ?e fundusze od kwietnia 2005 r. przez 12 miesiŕcy akumulowa?y akcje, natomiast w maju oprˇznia?y portfele. Ten sposˇb myÂlenia jest b?ŕdny, poniewa? zmienia siŕ wartoŠ akcji na koniec ka?dego miesi?ca. ?eby zdefiniowaŠ w?aÂciwe przep?ywy Ârodkˇw w OFE trzeba zrobiŠ odniesienie wartoÂci akcji do kapitalizacji (wartoÂci rynkowej) ca?ej GPW. Udzia? akcji posiadanych przez OFE w kapitalizacji GPW przedstawia wykres OFE2 . Z wykresu wynika, ?e udzia? ten w miesi?cu maju wzrˇs?, co sugeruje, ?e wiŕcej akcji zosta?o kupionych ni? sprzedanych. Jest to buduj?ce, ?e wreszcie findusze wpad?y na ten prosty pomys?, ?eby spadki wykorzystywaŠ do zakupˇw a wzrosty do czŕsciowego redukowania portfeli. Kilka lat temu, gdy prowadzi?em te analizy by?o czasami odwrotnie.
Zmiany wartoÂci akcji w poszcegˇlnych miesi?cach przedstawia wykres OFE3 . Wykres pokazuje, kto by? jednym z aktorˇw przedstawienia pod nazw? "Window dressing" na koniec czerwca.
Ogˇlnie warto podkreÂliŠ, du?y udzia? (9,14%) OFE w kapitalizacji GPW. Poniewa? OFE nie mog? korzystaŠ z instrumentˇw pochodnych i zarabiaj? przez to tylko na wzrostach cen akcji, to one s? gwaratem wzrostˇw i "hamulcowym" w czasie spadkˇw, przynajmniej do okresu na 1 rok przed wyp?atami pierwszych emerytur z "drugiego filaru".
Ciekawostk? jest porˇwnanie dwˇch pierwszych wykresˇw pod k?tem 2005 r. Przez pierwsze pˇ?rocze udzia? w kapitalizacji GPW by? wy?Âzy ni? obecnie, natomiast Âredni procentowy udzia? akcji w portfelach OFE nie przeracza? 31%, co pokazuje, ?e hossŕ w 2005 r. zrobi?a zagranica lub inne podmioty (TFI) a dzielne OFE przez jaki czas "karmi?y" ich akcjami, zamiast przejŠ do "lokomotywy poci?gu" ;-). Dane na dwˇch pow?szych wykresach mog? zawieraŠ nieÂcis?oÂci w ocenie w miesi?cach w ktˇrych kapitalizacja powiŕksza?a siŕ znacz?co w zwi?zku z debiutem du?ej spˇ?ki (np.PKOBP), a zapisy na akcje by?y robione w miesicach wczeÂniejszych.
Powy?sze wykresy umieszczam na stronie g?ˇwnej i bŕd? co miesi?c aktualizowane, natomiast sam dzia? "OFE" w miarŕ posiadanego czasu postaram siŕ rozwin?Š o inne analizy (kluczowy jest udzia? akcji OFE we free float GPW - te dane dopiero gromadzŕ - dziŕkujŕ dla Queby za pomoc).
pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez olab 2008-12-16, 22:08, edytowano w sumie 2 razy
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE w lipcu 2006 r.

Postprzez olab » 2006-08-06, 17:13

Witam. Udzia? procentowy akcji w portfelach inwestycyjnych OFE wzrˇs? w lipcu o 1,6% do 33,77% - OFE1 . Wzrost by? jednak spowodowany g?ˇwnie wzrostem wyceny papierˇw wartoÂciowych, poniewa? udzia? akcji posiadanych przez OFE w kapitalizacji GPW wzrˇs? nieznacznie - OFE2 .
Wydaje siŕ, ?e OFE zajŕ?y w lipcu pozycje "zachowawcze" i w obliczu niepewnej sytuacji na rynkach Âwiatowych zainwestowa?y nieznaczne Ârodki OFE3 , zadowalaj?c siŕ wzrostem cen posiadanych akcji. Wynika rˇwnie? z tego, ?e nie wykorzysta?y wzrostˇw do redukcji portfeli. Ciekawe bŕdzie, jak zachowaj? siŕ obecnie w obliczu spadkˇw. W czasie poprzedniej korekty spadkowej (V-VI) zachowa?y siŕ racjonalnie, podkupuj?c akcje na spadkach.
Analizy przep?ywˇw Ârodkˇw na emerging markets publikowane przez DM BZWBK wykluczaj? powrˇt zagranicznych inwestorˇw na GPW. W zwi?zku z powy?szym wydaje siŕ, ?e lipcowej hossie przewodzi?y rodzime TFI, ktˇrych stale rosn?ca iloŠ wymusza konkurencjŕ i stosowanie nowych "strategii" w celu pokonania rywali. Jednym z "wynalazkˇw" inwestycyjnych ubieg?ego miesi?ca jest agresywne zajmowanie d?ugich pozycji na kontraktach terminowych i pˇ?niejsze podci?ganie indeksu zakupem akcji. WczeÂniej inwestowanie w futures mia?o na celu zabezpieczenie pozycji lub wykorzystanie arbitra?u. W lipcu wydaje siŕ, ?e wiŕksz? rolŕ mia?o wykorzystanie kontraktˇw w celach spekulacyjnych.
Je?eli powy?sza teoria jest prawdziwa (co potwierdza niski wolumen lipcowych wzrostˇw), to mo?na rˇwnie? liczyŠ siŕ z "gr?" w odwrotnym kierunku, czyli zajŕcie pozycji na spadek i pˇ?niejsze "zbijanie" indeksu sprzeda?? akcji. To powinno byŠ trudniejsze, gdy? naturalnym "hamulcowym" spadkˇw s? OFE - inwestuj?ce tylko poprzez zakupy akcji, natomiast "pomˇc" w tym mo?e ewentualne pogorszenie sytuacji na rynkach Âwiatowych. Pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez olab 2006-09-07, 08:40, edytowano w sumie 9 razy
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE w sierpniu 2006 r.

Postprzez olab » 2006-09-06, 11:52

Witam. Udzia? procentowy akcji w portfelach inwestycyjnych OFE spad? w sierpniu o prawie 2% do 31,89% (OFE1) . Spadek udzia?u nie dziwi, gdy? w tym czasie Wig spad? o 5,5%, wiŕc spad?a znacz?co wartoŠ akcji (OFE5) . Ciekawe jest natomiast, ?e zmala? udzia? akcji posiadanych przez OFE w kapitalizacji GPW (OFE2), co oznacza, ?e w sierpniu OFE "wymiŕk?y" i redukowa?y portfele, zapewne obawiaj?c siŕ spowolnienia gospodarczego w USA i zwi?zan? z tym mo?liwoÂci? zmiany klimatu inwestycyjnego na Âwiatowych rynkach. Redukcja portfeli akcyjnych by?a najwy?sza od prawie 2 lat (OFE3) (wczeÂniejszych danych nie posiadam). Podobna sytuacja wyst?pi?a w X 2005 r.(OFE3) . Czas pokaza?, ?e decyzja o sprzeda?y akcji nie by?a trafna, gdy? odbudowa portfela akcji i powrˇt do poziomu >9% udzia?u w kapitalizacji GPW trwa?a 8 m-cy, a w tym czasie Wig wzrˇs? o 20% (OFE2 ). Brak krˇtkiej sprzeda?y i mo?liwoÂci zabezpieczania pozycji kontraktami terminowymi powoduje, ?e OFE nie maj? innego wyjÂcia ni? tylko "pilnowanie rosn?cego rynku". W takiej sytuacji zachowanie OFE dziwi, gdy? maj?c 19% udzia? we free float GPW (OFE4 ), nie s? one w stanie oprˇzniaŠ portfeli nie powoduj?c znacz?cych spadkˇw,natomiast ich ka?da wiŕksza prˇba odkupienia akcji, wobec spadaj?cej p?ynnoÂci na GPW, powoduje, ?e indeks "leci w kosmos" i zaczyna ... brakowaŠ akcji ;-), a fundusze zmuszone s? "goniŠ" rynek (na marginesie uwa?am, ?e OFE ju? siŕ "przeprosi?y" z rynkiem i wobec mo?liwoÂci pobicia historycznego szczytu na DJIA , to one by?y pierwszym lub drugim (obok funduszy arbitra?owych) sprawc? poniedzia?kowych wzrostˇw) . Pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez olab 2006-09-07, 08:42, edytowano w sumie 2 razy
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

Postprzez olab » 2006-09-07, 14:42

Witam. W uzupe?nieniu wczorajszego posta, poniewa? by?em ciekawy ktˇry z OFE da? "has?o odwrotu", zrobi?em analizŕ salda zakupˇw poszczegˇlnych funduszy od 31.01.2006 r. Okazuje siŕ, ?e pierwszy zacz?? "sypaŠ" ING Nationale - ju? w lipcu (OFE6 ). Natomiast ciekawostk? jest, ?e 2 fundusze ktˇre w sierpniu kupowa?y, a nie sprzedawa?y akcje (Polsat, Pekao) zanotowa?y najmniejszy spadek jednostki rozrachunkowej (OFE8 ) i prowadz? w rankingu najlepszej stopy zwrotu o 31.01 (OFE9) . Potwierdza to moim zdaniem to co napisa?em wczoraj, ?e OFE powinny "inwestowaŠ", a nie bawiŠ siŕ w spekulowanie, gdy? nie s? w stanie odkupiŠ taniej sprzedanych poprzednio akcji. Przyk?adem jest opisany wczeÂniej m-c pa?dziernik 2005, gdzie OFE zredukowa?y udzia? swoich akcji w kapitalizacji GPW z 9,05% do 8,63%, a gdy ponownie odbudowa?y portfel ( 9,14% w czerwcu 2006) to WIG w tym czasie wzrˇs? 20% (OFE2) , a wiŕc odkupowa?y akcje dro?ej ni? sprzeda?y. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez olab 2006-09-07, 14:52, edytowano w sumie 3 razy
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE we wrzeÂniu 2006 r.

Postprzez olab » 2006-10-05, 12:18

Witam. We wrzeÂniu OFE sta?y "z boku" GPW. WartoŠ akcji w portelu OFE nieznacznie wzros?a (OFE5 ), co by?o wynikiem wzrostu wartoÂci poszczegˇlnych spˇ?ek (Wig wzrˇs? 1,6%), natomiast udzia? w kapitalizacji ( OFE2 ) i free float GPW (OFE4 ) praktycznie siŕ nie zmieni?. Saldo zakupˇw by?o bliskie zeru (OFE3 ). Brak inwestycji w akcje, przy rosn?cych aktywach (we IX OFE otrzyma?y przelewy z ZUS na 1,4 mld z?) spowodowa? spadek Âredniej wa?onej udzia?u akcji w portfelu inwestycyjnym funduszˇw (OFE1 ). WartoÂciowo najwiŕcej "sypa?" we wrzeÂniu OFE Nationale Niderlanden (trzeci kolejny miesi?c zmniejszaj?cy portfel akcji - OFE6 ). Procentowo nieznacznie lepszy w redukcji by? Nordea OFE, natomiast zaskoczy? OFE Skarbiec, ktˇry we wrzeÂniu najwiŕcej zwiŕkszy? udzia? akcji w portfelu (OFE10 ). We wrzeÂniu dziŕki wzrostowi Wigu wszystkie OFE zwiŕkszy?y wartoÂci jednostek (OFE7 ), natomiast liderem rankingu w ujŕciu miesiŕcznym (OFE8 ), jak rˇwnie? zestawienia od 31.01.2006 (OFE9 ) jest Polsat, ktˇry jako jedyny w ostatnich dwˇch miesi?cach konsekwentnie zwiŕksza? porfel akcji (OFE10 ). Reasumuj?c: we wrzeÂniu OFE nie wierzy?y we wzrosty i nie zwiŕksza?y pozycji w akcjach, jednoczeÂnie same rˇwnie? nie prowokowa?y wyprzeda?y, inwestuj?c otrzymane Ârodki w inne instrumenty finansowe. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez olab 2006-10-05, 12:29, edytowano w sumie 3 razy
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE w pazdzierniku 2006 r.

Postprzez olab » 2006-11-07, 14:48

Witam. W pa?dzierniku OFE ponownie nie angazowa?y siŕ w zakupy akcji na GPW. Saldo zakupˇw w trzecim kolejnym miesi?cu by?o ujemne (OFE3 ), co spowodowa?o spadek udzia?u OFE w kapitalizacji (OFE2 ) i free float GPW (OFE4 ). ú?czna wartoŠ posiadanych pakietˇw akcji w ujŕciu procentowym i watoÂciowym wzros?a na skutek wzrostu kursˇw spˇ?ek (OFE1 , OFE5 ). Wydaje siŕ, ?e zachowawcza postawa OFE wynika?a z oczekiwania na spadki indeksˇw lub gromadzeniu gotˇwki na "okazyjny" zakup akcji od zamykaj?cych pozycje arbitra?ystˇw lub pracownikˇw PKO BP.
pozdrawiam.
p.s. W uzupe?nieniu posta:
saldo zakupˇw poszczegˇlnych OFE w ujŕcu procentowym i wartoÂciowym - OFE10 , OFE6 ;
Tabele wartoÂci i zmian jednostek rozrachunkowych - OFE7 , OFE8 , OFE9 .
Ostatnio edytowany przez olab, 2006-11-07, 14:54, edytowano w sumie 1 raz
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE w listopadzie 2006 r.

Postprzez olab » 2006-12-05, 14:59

Witam. Po 4 miesi?cach zaciskania pasa, w listopadzie OFE wreszcie "zatrybi?y", ?e poci?g im odje?d?a i przyst?pi?y do zakupˇw na GPW (OFE3 ). Wzrost indeksu i zakupy spowodowa?y znaczny przyrost wartoÂci posiadanych akcji (OFE5 ), co spowodowa?o najwy?szy od 2 lat udzia? wartoÂci akcji w portfelu inwestycyjnym (OFE1 ). Udzia? OFE w kapitalizacji GPW pomimo poczynionych zakupˇw nie przekracza 9% (OFE2 ), co pokazuje, ?e dzielne fundusze odkupowa?y dro?ej sprzedane w VIII walory. Posiadaj?c 20% udzia?u we Free Float GPW (OFE4 ), Ofe zmuszone s? jedynie do utrzymywania lub zwiŕkszania stanu akcji w portfelu, natomiast ka?da prˇba "przechytrzenia" rynku (tzn. sprzeda?y akcji i prˇb odkupienia taniej), ze wzglŕdu na nisk? p?ynnoŠ GPW, ko˝czy siŕ tak jak obecnie lub rok temu, co opisywa?em we wczeÂniejszych postach (tzn. gonieniem uciekaj?cego poci?gu). W ujŕciu wartoÂciowym i procentowym, najwiŕksze zakupy w listopadzie poczyni? Nationale Niderlanden, ktˇry jako pierwszy zacz?? redukowaŠ akcje w lipcu (OFE6 , OFE10 ).
pozdrawiam.
p.s. W uzupe?nieniu posta:
Tabele wartoÂci i zmian jednostek rozrachunkowych - OFE7 , OFE8 , OFE9 .
Ostatnio edytowany przez olab, 2006-12-05, 22:05, edytowano w sumie 1 raz
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE w styczniu 2007

Postprzez olab » 2007-02-12, 12:38

Witam. W styczniu saldo przep?ywˇw kapita?owych OFE na GPW by?o bliskie zeru (OFE3 ), w zwi?zku z czym udzia? funduszy w kapitalizacji i free float GPW pozosta? niezmieniony (OFE, OFE4 ). Dziŕki styczniowej hossie OFE zadowoli?y siŕ znacznym wzrostem wartoÂci posiadanych pakietˇw, co spowodowa?o najwy?sze w historii poziomy wyceny akcji w ujŕciu wartoÂciowym (OFE5 ) i procentowym (OFE1 ). Wysokie zaanga?owanie w akcje w obliczu mo?liwoÂci wyst?pienia korekty powinno spowodowaŠ conajmniej powstrzymanie siŕ od zakupˇw w lutym lub prˇby dystrybucji papierˇw (co mniejsze OFE czyni? od grudnia, natomiast dwa najwiŕksze - CU i NN - ponownie zwiŕkszy?y stan posiadania - OFE6 , OFE10 ).
pozdrawiam
p.s. Tabele statystyczne jednostek rozrachunkowych - OFE7 , OFE8 , OFE9 .
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE w lutym 2007 r.

Postprzez olab » 2007-04-01, 10:07

Witam. Nie mia?em czasu wczeÂniej skomentowaŠ inwestycji OFE w lutym, ale same wykresy by?y na stronie g?ˇwnej od 11 marca, je?eli kogo ten temat interesuje.
W lutym OFE kupowa?y akcje. Saldo zakupˇw by?o 3. pod wzglŕdem wielkoÂci w ostatnich 2 latach (OFE3 ). Dziŕki zakupom wzrˇs? udzia? funduszˇw w kapitalizacji (OFE2 ) i free float GPW (OFE4 ). Poniewa? wartoŠ WIGu na koniec lutego spad?a w stosunku do stycznia, to pomimo poczynionych zakupˇw - przecena akcji spowodowa?a spadek procentowy (OFE1 ) i wartoÂciowy posiadanych akcji w ogˇlnym portfelu inwestycyjnym (OFE5 ).
Podsumowuj?c, wydaje siŕ, ?e w obliczu lawiny gotˇwki zasilaj?cej TFI w I kwartale - w lutym OFE w??czy?y siŕ do wyÂcigu po akcje w odje?d?aj?cym poci?gu.
Ciekawe bŕd? statystyki marca, ktˇre w zwi?zku ze wzrostem kapitalizacji GPW o 10% powinny spowodowaŠ rekordow? wartoŠ procentow? udzia?u akcji w portfelu, co z kolei powinno przystopowaŠ inwestycyjne zakupy funduszˇw w kwietniu, lub postawiŠ je po poda?owej stronie rynku.
pozdrawiam
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE w marcu 2007 r.

Postprzez olab » 2007-04-12, 15:17

Witam. Silne wzrosty GPW w marcu spowodowa?y rekordowe poziomy udzia?ˇw akcji w portfelach inwestycyjnych OFE (OFE1 , OFE5 ). Wysokie poziomy indeksˇw powstrzyma?y OFE od zakupˇw akcji (OFE3 ), w zwi?zku z tym udzia? funduszy w kapitalizacji i free float GPW zmieni? sŕ nieznacznie (OFE2 ,OFE4 ). Oznacza to, ?e rynek dalej roÂnie dziŕki lawinie Ârodkˇw wp?ywaj?cych do TFI. Poniewa? udzia?y akcji w portfelach OFE s? bliskie dopuszczalnym maksymalnym limitom (powy?sze wykresy dotycz? tylko polskich spˇ?ek notowanych na GPW, faktyczny udzia? akcji w portfelu jest wy?szy o ok. 1% (akcje zagraniczne)), to w przypadku dalszych wzrostˇw bŕd? one stron? poda?ow? rynku.
pozdrawiam
p.s. w uzupe?nieniu posta: zmiany wartoÂci akcji poszczegˇlnych funduszy w ujŕciu procentowym (OFE10 ) i wartoÂciowym (OFE6 ), statystyki jednostek rozrachunkowych (OFE7 , OFE8 , OFE9 ).
Ostatnio edytowany przez olab, 2007-04-12, 15:20, edytowano w sumie 1 raz
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE w kwietniu 2007 r.

Postprzez olab » 2007-05-10, 13:02

Witam. WartoŠ akcji w portfelu OFE na koniec kwietnia ponownie wzros?a (OFE1 , OFE5 ). Wzrost zosta? spowodowany zwiŕkszeniem wycen posiadanych akcji (Wig wzrˇs? w kwietniu 4%), natomiast saldo zakupˇw by?o ujemne (OFE3 ), co spowodowa?o spadek udzia?u OFE w kapitalizacji GPW (OFE2 ). Udzia? we free float nie uleg? zmianie (OFE4 ).
W obliczu rosn?cego indeksu i udzia?u akcji na poziomie gˇrnej dopuszczalnej granicy, OFE staj? siŕ "hamulcowym" rynku. W tej sytuacji dalsze wzrosty na GPW zale?? wy?acznie od nap?ywu dalszych Ârodkˇw do TFI.
Ciekawostk? kwietnia jest natomiast "odwrˇcenie rˇl" z poprzednich m-cy. Tym razem portfele redukowa?y najwiŕksze OFE - CU i NN, natomiast "szaraki" powiŕkszy?y udzia? akcji w portfelu (OFE10 ). Rˇwnie? warto zwrˇciŠ uwagŕ, ?e w ujŕciu nominalnym redukcja portfela NN by?a najwiŕksza w ci?gu 2 lat (OFE6 ). Dla przypomnienia ubieg?oroczn? sierpniow? wyprzeda? akcji przez OFE rˇwnie? zapocz?tkowa? NN zaczynaj?c redukcjŕ portfela akcji w lipcu.
pozdrawiam
p.s. w uzupe?nieniu posta - statystyki jednostek rozrachunkowych ( OFE7 , OFE8 , OFE9 ).
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE w maju 2007 r.

Postprzez olab » 2007-06-15, 14:15

Witam. Majowa hossa na GPW znacz?co prze?o?y?a siŕ na wartoÂciowy wzrost wycen akcji w aktywach OFE ( OFE5 ). Wzrosty zosta?y wykorzystane przez fundusze do stopniowego redukowania portfeli akcyjnych (OFE3 ), co skutkowa?o zmniejszeniem udzia?u OFE w kapitalizacji i free float GPW (OFE2 , OFE4 ). Trwaj?ca hossa powoduje jednak, ?e wyprzeda? akcji jest niewielka (w stosunku do ca?oÂci aktywˇw), co w zwi?zku z ponad 6%wzrostem indeksu w maju, spowodowa?o dalszy procentowy wzrost udzia?u akcji w portfelach inwestycyjnych OFE (OFE1 ). Chocia? fundusze zachowuj? siŕ racjonalnie i nie "ucinaj?" na si?ŕ rosn?cych zyskˇw, to tak wysoki procentowy udzia? akcji (praktycznie jest wiŕkszy o 1% stanowi?cy udzia? akcji zagranicznych), w przypadku dalszych wzrostˇw na GPW i nierˇwnowa??cych ich przelewˇw Ârodkˇw z ZUS, spowoduje zwiŕkszone uaktywnienie OFE po poda?owej stronie rynku. Ponadto realizacjŕ zyskˇw mo?e spowodowaŠ ewentualne pogorszenie nastrojˇw na globalnym rynku akcji.
pozdrawiam
p.s. w uzupe?nieniu posta: zmiany wartoÂci akcji poszczegˇlnych funduszy w ujŕciu procentowym (OFE10 ) i wartoÂciowym (OFE6 ), statystyki jednostek rozrachunkowych (
OFE7 , OFE8 , OFE9 ).
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE w czerwcu 2007 r.

Postprzez olab » 2007-07-05, 12:28

Witam. Wysoki udzia? akcji w portfelach oraz ich rosn?ce wyceny spowodowane trwaj?c? hoss?, zmusi?y w czerwcu OFE do wiŕkszej wyprzeda?y akcji. Saldo sprzeda?y pod wzglŕdem wartoÂci ujemnych w skali miesi?ca by?o na trzecim miejscu w ci?gu ostatnich 2 lat (OFE3 ). Spowodowa?o to spadek udzia?u OFE w kapitalizacji OFE2 ) i free float GPW (OFE4 ). SpoÂrˇd wszystkich funduszˇw tylko OFE Bankowy powiŕksza? w czerwcu udzia? akcji w portfelu (OFE10 ). Pomimo wyprzeda?y zarˇwno udzia? wartoÂciowy akcji w portfelu inwestycyjnym (OFE5 ), jak i udzia? procentowy (OFE1 ) wzros?y co by?o spowodowane wzrostami indeksˇw i wiŕksz? wycen? posiadanych akcji. Pomimo trzeciego kolejnego miesi?ca wyprzeda?y wzrost WIGu nadal powoduje wysoki udzia? akcji w portfelach (powy?sze wykresy dotycz? udzia?u polskich akcji, faktyczny jest wy?szy o 1% po dodaniu akcji zagranicznych), co w przypadku wzrostˇw nadal bŕzie stawiaŠ OFE po poda?owej stronie rynku.
pozdrawiam
p.s. w uzupe?nieniu posta: zmiany wartoÂci akcji poszczegˇlnych funduszy w ujŕciu wartoÂciowym (OFE6 ), statystyki jednostek rozrachunkowych (OFE7 , OFE8 , OFE9 ).
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE w lipcu 2007 r.

Postprzez olab » 2007-08-10, 10:35

Witam.
W lipcu OFE czwarty kolejny miesi?c sprzedawa?y akcje (OFE3). Pierwsze 2 miesi?ce by?y spokojn? dystrybucj? z zamiarem nie wp?ywania na indeks, natomiast w zwi?zku z ci?g?ym wzrostem gpw i zwiŕkszaj?cym udzia?em akcji w portfelach wyprzeda? siŕ zwiŕksza?a. Pogorszenie sytuacji na GPW przyÂpieszy?o proces redukcji portfela z akcji, czego skutkiem jest spadek udzia?u OFE w kapitalizacji (OFE2 ) i free float GPW (OFE4 ). Warto zauwa?yŠ, ?e udzia? ten jest obecnie najni?szy od 2005 r.
Przecena WIGu i sprzeda? akcji spowodowa?a oczywisty spadek Âredniego udzia?u akcji notowanych na GPW w portfelu inwestycyjnym OFE (OFE1 ) oraz spadek wartoÂci posiadanych akcji (OFE5 ). WÂrod funduszy zdecydowanie na ... bessŕ postawi? OFE Skarbiec, ktˇry ju? wczeÂniej w XII zachowa? siŕ podobnie staraj?c siŕ "wyprzedziŠ peleton" ( OFE10 - wtedy by? to falstart ;-) ).
pozdro
p.s. w uzupe?nieniu posta statystyki jednostek rozrachunkowych (OFE7 , OFE8 , OFE9 ) oraz saldo zakupˇw poszczegˇlnych OFE w ujŕciu wartoÂciowym (OFE6 )
Ostatnio edytowany przez olab, 2007-08-10, 10:40, edytowano w sumie 1 raz
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE w sierpniu 2007 r.

Postprzez olab » 2007-09-07, 12:12

Witam.
W sierpniu OFE ruszy?y do zakupˇw. Miesiŕczne saldo kupna/sprzeda?y akcji by?o najwiŕksze od ponad roku (OFE3). Poczynione wydatki spowodowa?y wzrost udzia?u OFE w w kapitalizacji (OFE2 ) i free float GPW (OFE4 ). Spadek indeksu i zwi?zana z tym przecena posiadanych akcji, spowodowa?a natomiast spadek Âredniego udzia?u akcji notowanych na GPW w portfelu inwestycyjnym OFE (OFE1 ) oraz spadek wartoÂci portfela akcyjnego (OFE5 ). Na chwilŕ obecn? ciŕ?ko oceniŠ, czy powrˇt OFE na GPW oznacza, ?e uzna?y spadki za zako˝czone. Mo?liwy jest rˇwnie? wariant, ?e OFE wyst?pi?y w roli "obro˝cˇw hossy" w obliczu mo?liwego w ubieg?ym miesi?cu za?amania rynku na GPW i ucieczk? indywidualnych inwestorˇw z TFI (wiŕkszoŠ OFE i TFI dzia?a w ramach tych samych grup kapita?owych, co niestety mo?e oznaczaŠ w szczegˇlnych przypadkach "odbieranie" akcji od kolegˇw z "s?siedniego pokoju").
Niemniej fakt, ?e obecnie OFE maj? wiŕcej akcji ni? na szczycie indeksu - co oznacza, ?e odkupi?y akcje taniej - nale?y odbieraŠ za dzia?anie racjonalne (OFE3).
pozdrawiam
p.s. w uzupe?nieniu posta: zmiany wartoÂci akcji poszczegˇlnych funduszy w ujŕciu procentowym (OFE10 ) i wartoÂciowym (OFE6 ), statystyki jednostek rozrachunkowych (OFE7 , OFE8 , OFE9 ).
Ostatnio edytowany przez olab, 2007-09-07, 12:17, edytowano w sumie 1 raz
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE we wrzeÂniu 2007 r.

Postprzez olab » 2007-10-05, 13:39

Witam.
We wrzeÂniu OFE drugi kolejny miesi?c nape?nia?y portfele akcyjne(OFE3). Poczynione wydatki spowodowa?y wzrost udzia?u OFE w w kapitalizacji (OFE2 ) i free float GPW (OFE4 ). Chocia? indeks WIG we IX nieznacznie spad?, to wartoŠ jednostek rozrachunkowych niemal wszytkich OFE wzros?a (OFE8) , co sugeruje, ?e kupowa?y akcje bli?ej wrzeÂniowego do?ka ponownie (wraz z TFI o czym piszŕ w innym poÂcie) wyci?gaj?c rynek w gˇrŕ. Žredni udzia? akcji notowanych na GPW w portfelu inwestycyjnym OFE oraz ich wartoŠ zmieni?y siŕ nieznacznie (OFE1 ) , (OFE5 ).
pozdrawiam
p.s. w uzupe?nieniu posta: zmiany wartoÂci akcji poszczegˇlnych funduszy w ujŕciu procentowym (OFE10 ) i wartoÂciowym (OFE6 ), statystyki jednostek rozrachunkowych (OFE7 , OFE9 ).
Ostatnio edytowany przez olab, 2007-10-05, 13:40, edytowano w sumie 1 raz
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE w pazdzierniku 2007 r.

Postprzez olab » 2007-11-06, 23:04

witam.
W pazdzierniku wartosc akcji notowanych na GPW w portfelach inwestycyjnych OFE wzrosla o niemal 1% (udział akcji w % ). W ujeciu wartosciowym jest to drugi wynik w historii. Obecnie akcje posiadane przez OFE maja wartosc 51,6 mld zl (51,8 mld w czerwcu - . wartosc akcji w mln zl ). Wzrost udziału akcji został spowodowany jednak wzrostem indeksow, gdyz laczne saldo zakupow OFE bylo bliskie zeru (zbiorcze saldo zakupow ), w zwiazku z czym udział OFE w kapitalizacji GPW oraz udział we freefloat GPW zmienily sie nieznacznie w stosunku do ubieglego miesiaca. Ogolnie fundusze zachowały postawe pasywna, zadowalajac sie samym wzrostem wartosci juz posiadanych akcji z jednym wyjatkiem jakim jest przywitanie zimy ;-) przez OFE Dom, ktory wykonal brawurowy rajd Swietego Mikolaja, zwiekszajac portfel akcji o ok. 20% (!!!) i przeznaczajac na to 2% posiadanych aktywow (zmiana procentowa salda zakupow ).
Pozostale wykresy statystyczne OFE na stronie glownej
pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez olab, 2007-11-06, 23:16, edytowano w sumie 1 raz
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

Postprzez LeM » 2007-11-24, 13:12

olab, jako że prowadzisz statystyki funduszy może cię zainteresuje poniższy serwis:
http://www.holder.com.pl/
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2224
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Postprzez olab » 2007-11-25, 01:01

witaj Piotr
znam ten serwis, jednak nie czytam tego z braku czasu.
Ponadto moje dane o poczynaniach OFE w poprzednim m-cu (jak rowniez TFI akcyjnych w innym dziale) sa publikowane kilka dni wczesniej, co ma dla Nas - jak uwazam - decydujace znaczenie.
pozdro
Ostatnio edytowany przez olab, 2007-11-25, 01:02, edytowano w sumie 1 raz
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

OFE w listopadzie 2007 r.

Postprzez olab » 2007-12-08, 19:07

witam.
W listopadzie OFE podjely dramatyczna probe obrony rynku. Saldo zakupow bylo najwyzsze odkad prowadze statystyki, a byc moze rowniez historycznie (zbiorcze saldo zakupow ). Spowodowało to znaczny wzrost udziału OFE w kapitalizacji GPW oraz udziału we freefloat GPW do poziomu z poczatku 2005 r. Rekordowe zakupy nie spowodowały jednak wzrostu wartosci akcji notowanych na GPW w portfelach inwestycyjnych OFE (udział akcji w % , wartosc akcji w mln zl ), gdyż indeks spadł w XI o 10% co przeceniło już posiadane walory. Sytuacja ta powoduje, ze OFE dalej posiadaja amunicje na obrone rynku, a byc moze w celu poprawienia statystyk i checi zapracowania zarzadzajacych na roczne premie, moga stanowic w grudniu mocną strone popytową.
Pozostale wykresy statystyczne OFE na stronie glownej
pozdrawiam
olab
 
Posty: 1326
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

Następna

Powróć do Otwarte Fundusze Emerytalne na GPW

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości